Attenzione: il tuo browser potrebbe essere obsoleto.
Per utilizzare al meglio le funzionalità di questo sito utilizza uno dei seguenti browser.

NOTA INFORMACYJNA ZGODNIE Z ART. 13 ROZPORZĄDZENIA Z MOCĄ USTAWY NR 196/2003 W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

CEL NOTY
Celem niniejszej sekcji jest opisanie sposobów zarządzania stroną internetową w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przeglądających ją użytkowników, które będą przetwarzane zgodnie z prawem, w sposób poprawny, adekwatny i celowy. Chodzi o notę informacyjną także w myśl art. 13 rozporządzenia z mocą ustawy nr 196/2003 – Kodeks ochrony danych osobowych podmiotów korzystających z dostępnych drogą internetową usług Motion SpA. . Nota informacyjna dotyczy wyłącznie strony  www.motionitalia.com com i tym samym nie odnosi się do innych stron internetowych ewentualnie przeglądanych przez użytkownika za pośrednictwem linków. Nota informacyjna jest zgodna także z Zaleceniem nr 2/2001, przyjętym 17 maja 2001 roku przez europejskie organy ds. ochrony danych osobowych, zebrane w Grupie powołanej na mocy art. 29 dyrektywy nr 95/46/WE pobierz, w sprawie określenia minimalnych wymogów w odniesieniu do gromadzenia danych osobowych online, a zwłaszcza sposobu, czasu i charakteru przekazania informacji przez administratora danych osobowych użytkownikowi łączącemu się z witryną, niezależnie od celów tego połączenia. 

ADMINISTRATOR DANYCH 
Następstwem konsultacji tej strony internetowej może być przetwarzanie danych osobowych osób zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania. Administratorem danych jest Motion SpA, z siedzibą w Via Biondini, 27 – 47121 Forlì (FC).  

MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH 
Przetwarzanie danych osobowych związane z usługami sieciowymi niniejszej strony internetowej jest prowadzone w wyżej wymienionej siedzibie Motion SpA wyłącznie przez personel techniczny specjalnie wyznaczonego do tego celu biura lub przez inne osoby wyznaczone do okazjonalnych czynności konserwacyjnych. Przetwarzanie danych polega na ich przechowywaniu w archiwach informatycznych na terenie siedziby firmy, a dostęp do danych ogranicza się do procedur konserwacyjnych. Żadne dane pochodzące z usług internetowych nie są ujawniane ani rozpowszechniane. Dane osobowe dostarczone przez użytkowników, którzy przesyłają wnioski o usługę, wykorzystywane są wyłącznie do świadczenia danej usługi i nie są przekazywane podmiotom trzecim, chyba że wynikałoby to z obowiązków prawnych lub byłoby niezbędne do realizacji wniosków. 

RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH 
Dane nawigacyjne. Systemy informatyczne i procedury programistyczne stosowane w celu umożliwienia działania niniejszej strony internetowej pobierają, podczas zwykłego trybu pracy, niektóre dane osobowe (tzw. log files), których przekazywanie związane jest z użytkowaniem protokołów komunikacyjnych w Internecie. Chodzi o informacje, które nie zostały zebrane w celu powiązania ich ze zidentyfikowanymi osobami, których te informacje dotyczą, ale o takie, których charakter sam w sobie umożliwia identyfikację użytkowników drogą przetworzenia i skojarzenia tych danych z danymi posiadanymi przez osoby trzecie. Do tej kategorii danych zalicza się adresy IP lub domeny komputerów używanych przez użytkowników łączących się ze stroną, adresy Uniform Resource Identifier żądanych zasobów, porę żądania, metodę stosowaną do wygenerowania żądania na serwer, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi danej z serwera (operacja udana, błąd itd.) oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika. Niniejsze dane wykorzystywane są wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych w zakresie korzystania ze strony i kontrolowania jej poprawnego działania. Dane mogą zostać wykorzystane do potwierdzenia odpowiedzialności w przypadku ewentualnych przestępstw informatycznych na szkodę strony internetowej i mogą zostać przedstawione organom władzy sądowniczej na ich wyraźne żądanie. Dane dobrowolnie przekazane przez użytkownika. Nieprzymuszone, jasne i dobrowolne wysłanie poczty elektronicznej na adresy wskazane na stronie i tabela rejestracyjna prowadzą do otrzymywania wprowadzonych danych osobowych. Odpowiednie przepisy podsumowujące będą stopniowo przywoływane lub prezentowane na stronach witryny przeznaczonych do szczególnych usług na życzenie. 

PLIKI COOKIES 
Żadne dane osobowe użytkowników nie są celowo pozyskiwane przez stronę internetową. Nie wykorzystuje się plików cookies do przekazywania informacji o charakterze osobistym ani nie używa się systemów namierzania i identyfikacji użytkowników. Stosowanie ww. plików cookies jest ściśle ograniczone do przesłania danych identyfikacyjnych sesji (składających się z liczb losowo wygenerowanych przez serwer), niezbędnych do umożliwienia bezpiecznego i efektywnego przeglądania strony i wykorzystywanych do celów statystycznych, aby ustalić miesięcznych, pojedynczych użytkowników odwiedzających witrynę. Pliki cookie mogą zostać usunięte przez użytkownika poprzez zastosowanie funkcji przeglądarki internetowej.  

DOBROWOLNOŚĆ PRZEKAZYWANIA DANYCH 
Oprócz tego, co zostało wyjaśnione dla danych nawigacyjnych, użytkownik posiada swobodę podawania danych osobowych w formularzach Motion S.r.l. lub ich wskazania w kontaktach z biurem w celu otrzymania materiału informacyjnego lub innych wiadomości. Brak podania tych danych może uniemożliwić realizację wniosku. Dla pełności informacji przypomina się, że w niektórych przypadkach (nie dotyczy zwyczajnego administrowania stroną) organy władzy mogą zażądać informacji w myśl art. 157 rozporządzenia z mocą ustawy nr 196/2003, do celów kontroli przetwarzania danych osobowych. W tych przypadkach odpowiedź jest obowiązkowa pod rygorem sankcji administracyjnej.

SPOSOBY PRZETWARZANIA DANYCH 
Dane osobowe są przetwarzane za pomocą zautomatyzowanych narzędzi przez okres konieczny do celów, dla których zostały zgromadzone. Przestrzegane są szczególne środki bezpieczeństwa, w celu zapobiegania utracie danych, niewłaściwemu lub nieprawidłowemu wykorzystywaniu danych oraz dostępowi do danych ze strony osób nieupoważnionych. 

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW 
Podmioty, których dotyczą dane osobowe, mają prawo do otrzymywania w dowolnym momencie potwierdzenia istnienia bądź nie tychże danych, poznania ich treści i pochodzenia, zweryfikowania ich dokładności lub poproszenia o ich uzupełnienie, aktualizację lub poprawienie (art. 7 rozporządzenia z mocą ustawy nr 196/2003). Na podstawie wskazanego przepisu mają prawo zażądać usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych z naruszeniem prawa oraz w każdym przypadku do przeciwstawienia się, z uzasadnionych przyczyn, przetwarzaniu danych osobowych. Takie wnioski należy kierować do Motion SpA.

Motion SpA 

SIEDZIBA PRAWNA:: 
Via Biondini, 27 
47121 Forlì 
P.Iva IT02602600401 
Rea 281290 
Kapitał zakładowy: € 150.000 w całości wpłacony

SIEDZIBA OPERACYJNA: 
Via Navicella, 26 
47122 Forlì 
Tel. +39 0543 774768 
Fax +39 0543 798409

www.neriwolff.com

Informativa sui cookie

Il presente sito utilizza i "cookie" per facilitare la navigazione. Puoi modificare la configurazione e avere più informazioni nella pagina: Informativa sui Cookie

Se scegli di proseguire chiudendo il banner, acconsenti all'uso dei cookie.

OK, ho capito Disattiva Cookie